انجمن اومانیست ایران | Humanist Community of Iran

انجمن انسان‌گرایی ایران

انجمن مستقل مطالعات انسان‌گرایی و روشنگری

عضو اتحادیه بین‌المللی اومانیست

 

Humanist Community of Iran

info@humanism.ir

 

 

انسان‌گرایی چیست و انسان‌گرایان چه می‌گویند؟

 بیانیه تاریخ‌نگاری انسان‌گرا

What is Humanism? (In Persian)
 

ــ Website Under Construction ــ